מסלול חוב (Debt) או מסלול מימון –

המשקיע מלווה ל”שותפות” חלק מההון העצמי הנדרש תמורת ריבית ידועה מראש. למשקיעים במסלול “חוב” מובטחת קדימות על פני ההון בהחזר הקרן + הריבית ולכן נחשבת בטוחה יותר ממסלול ההון.