מסלול הון (Equity) –

המשקיע הינו שותף בשותפותייעודית המוקמת לכל פרויקט .“השותפותמעמידה את ההון העצמי הנדרש לפרויקט בתמורה לאחוזים מהרווח. רווחי הפרויקט מחולקים בהתאם לתוכנית העסקית. במסלול זה התשואה אינה מוגבלת בהכרח.